Uitreiking van de LGOG-speld aan jubilarissen
In "De Leste Geulde" op woensdag 5 oktober 2011

24 Jubilarissen waren op woensdag 5 oktober aanwezig bij de overhandiging van de spelden bij gelegenheid van hun langdurige lidmaatschap. Een speciale avond was belegd om al deze trouwe leden hun versierselen op te spelden: een avond met muziek en met een duiding van het begrip "onderscheid".

De voorzitter van de kring opende de avond en sprak de volgende woorden tot het gehoor:

"Mede namens mijn collega's van het kringbestuur Ter Horst heet ik u allen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan onze jubilarissen met hun partners, aan de voorzitter van het Hoofdbestuur van LGOG, de heer Majoor en aan de inleider van vanavond, de heer Hans Steenmetz.

Voor u staat een gelukkige voorzitter. Ik mag mij namelijk verheugen in een groot aantal jubilarissen, wat betekent dat het om trouwe leden gaat. Verder ben ik ook heel blij met de grote opkomst en ben ik content dat mijn overige bestuursleden steeds zo meegaand en meedenkend zijn. Maar ook bijzonder meewerkend als de voorzitter weer een of ander idee heeft dat dan uitgewerkt en uitgevoerd gaat worden. Met name de secretaris mag in dit kader genoemd worden, zonder de overige bestuursleden tekort te willen doen.

In 1863 werd LGOG opgericht. Over iets meer dan 450 dagen bestaat ons genootschap dus 150 jaar. Dat zal op een grootse manier gevierd worden en namens onze kring is een van onze leden, de heer Jos Jenniskens, afgevaardigd in het provinciale overleg hierover. 111 Jaar na de oprichting, in 1974, werd de kring Ter Horst opgericht. Toen nog onder de naam Kring Horst-Sevenum. Verschillende mensen traden toe tot de kring en een van de oprichters, de heer Gert Verheijen, hoort vandaag bij de jubilarissen. Andere leden, van naburige kringen, maakten de overstap naar onze kring. Daardoor is het mogelijk dat sommige jubilarissen al langer lid zijn van LGOG dan dat de kring Ter Horst bestaat.

De kring Ter Horst is een actieve kring. Ik ga u niet alle activiteiten uit het verleden opsommen maar wil onze kerntaken, de zes lezingen per jaar en de excursies niet onvermeld laten. Zo hebben we als kring dus jaarlijks zes lezingen. Verder sinds jaar en dag 1 korte excursie per jaar, 1 dagexcursie, 1 zomeravondactiviteit in een van de kernen, 1 winteravondactiviteit in een van de kerken, 1 wintercursus, 2 maal per jaar een uitgave van Info LGOG, 1 maal per 5 jaar een meerdaagse excursie. Daarnaast waren we een van de eerste kringen met een eigen website, met een eigen beamer, met een eigen geluidsvoorziening. Verder hebben we eigen uitgaves zoals het Dorpseigene Horst en het memoryspel. We zijn een erkende partner bij de gemeente, bij overleggen met musea en we werken samen met andere historische verenigingen in het streekoverleg. We nemen initiatieven zoals de betrokkenheid van leden of van het bestuur bij projecten als de Oudheidkamer, Terhorstnet of het Historische Educatief Platform HEP. Nieuwe initiatieven staan op stapel zoals een uitwisselingsproject en bezoek aan andere kringen, aan het digitaliseren en daarmee breder toegankelijk maken van de uitgave van het Dorpseigene Horst enzovoort.

Het aantal leden blijft stabiel. Bij mijn aantreden als voorzitter lag het aantal leden rond de 160. Dit aantal hebben we gelukkig weten vast te houden met soms een kleine schommeling; de laatste jaren zaten we steevast tussen 165 en 170. Groot was dan ook mijn verbazing dat we op dit moment, oktober 2011, maar liefst 181 leden hebben. Volgens mij een historisch record en een enorme opsteker in deze tijden van recessie, van economische kommer en kwel. En van die 181 leden hebben we dus een grote groep die erg trouw is: 38 leden zijn al langer dan 25 jaar lid wat op zo'n 18 % neerkomt. Ik zal u niet met verdere getallen vermoeien.

De bedoeling is om elk jaar, bij de jaarvergadering, de jubilarissen van dat jaar in het zonnetje te zetten. En u bent na 25 jaar lidmaatschap jubilaris, opnieuw na 40 jaar en bij 50 nogmaals. Wat we bij 60 jaar lidmaatschap doen weet ik ook niet, behalve dat u er zeker de krant mee zult halen. Omdat het verlenen van een herinneringsspeld pas onlangs ingesteld is, hebben we nu wat in te halen. Vandaar deze extra, feestelijke bijeenkomst. Feestelijk en daarom wordt u twee consumptiebonnen aangeboden door het bestuur. En ook met stemming, vandaar de muziek van de AMC-zangers. En stemming ook vanwege de lezing met een knipoog, door een van onze eigen leden.

U kunt het programma van de avond volgen in het boekje dat we gemaakt hebben voor vandaag. U ziet dat we nu gaan luisteren naar en straks misschien zelfs wel meezingen met de AMC-zangers. We hebben hun gevraagd hier te komen zingen omdat zij, net als wij, opkomen voor het lokale en het regionale. Omdat zij onze streek hoog willen houden. Ik wil hun nu graag uitnodigen om de eerste muzikale sessie van vanavond te beginnen."

Na het muzikale intermezzo van de AMC-zangers sprak de voorzitter van LGOG, de heer drs. Karel Majoor, de aanwezigen toe. In zijn toespraak memoreerde hij dat hij voor de derde keer gastvrijheid van de kring genoot en dat hij het plezierig vond bij de kring Ter Horst te komen door de gezellige en prettige sfeer. Hij wenste alle jubilarissen proficiat met hun ledentrouw en sprak de hoop uit dat er nog vele jaren mogen volgen voor al deze leden en dat zij wellicht ook nog voor nieuwe leden konden zorgen door te vertellen over de activiteiten van de kring. Hierna werden de jubilarissen in groep naar voren verzocht en kregen ze het kleinood van de voorzitter van LGOG opgespeld. Tevens overhandigde de voorzitter van de kring aan alle jubilarissen nog een roos, als dank voor de vele jaren lidmaatschap.

Na de pauze werd het woord gegeven aan de heer Steenmetz. Hij sprak over het thema "Onderscheid" met als subtitel "Toekennen van Onderscheidingen is mensenwerk". De heer Steenmetz ging in op het woord "Onderscheid". Het geeft aan dat er iets is waardoor iemand zich onderscheidt ten opzichte van anderen. Uitgebreid wordt toegelicht waarom iemand onderscheiden wordt. Het kan zijn:

1) Blijk van achting (b.v. ereburgerschap)
2) Blijk van verdienste (b.v. vanwege een jubileum)
3) Decoratie
4) Eremetaal (b.v. bij sport, goud, zilver en brons)
5) Ereteken (b.v. "V" van veteraan)
6) Kenteken (b.v. lidmaatschap van een bepaalde vereniging)
7) Knoopsgatversiersel
8) Koninklijke onderscheiding (Oranje Nassau)
9) Medaille (b.v. voor militairen)
10) Toekennen van adellijke titels.

Onderscheidingen komen zowel bij militairen als bij burgers voor. Door de eeuwen heen zijn er duizenden gemaakt en uitgereikt. Van de Koninklijke onderscheidingen wordt een archief bijgehouden door de Kanselarij der Nederlands (Ridder)Orden. Daarna vertelt de heer Steenmetz over vele personen, bekend of niet, die op een of andere manier onderscheiden zijn met allerlei soorten medailles en /of onderscheidingen, toegelicht met vele voorbeelden op het beeldscherm. Verder worden de rangen en versierselen van de Militaire Willemsorde belicht, van ridder 1e klasse tot ridder 4e klasse.
Helaas is het ook zo dat er mensen zijn waarop de onderscheidingen een speciale aantrekkingskracht hebben. Zij huldigen zich in nepuniformen en behangen zich met allerlei neponderscheidingen. Gelukkig, vroeg of laat, vallen zij allen door de mand.
De heer Steenmetz eindigt met de stelling dat: "teveel onderscheidingen afbreuk doen aan de onderscheiding en de drager ervan" uit 1833. Maar dat geldt zeker niet voor de jubilarissen van vanavond die hij feliciteert met hun erespeld.

Na nog een muzikaal optreden van de AMC-zangers werd de avond rond 22h20 afgesloten.

 


Opening door de voorzitter van onze kring Ter Horst, Marcel van den Munckhof


Toespraak door de voorzitter van het LGOG, de heer K. Majoor


De jubileumspeldjes liggen klaar.


Opluistering door de AMC zangers


De jubilarissen:


Mevouw T. Coppus


De heer B. Coppus


De heer B. Keijsers


Mevrouw Y. Hermans-Cuppen


De heer W. Moorman


Mevrouw A. Heuvelmans-Zegers


De heer C. Heuvelmans


Mevouw G. Verheijen-van Hegelsom


De heer G. Verheijen


De heer H. Schattevoet


De heer J. Jenniskens


De heer J. Kelleners


De heer J. Kurver


Mevrouw J. Philipsen-Loenen


De heer J. Philipsen


De heer J. Poels


Mevrouw M. Lenssen


De heer G. Lenssen


De heer L. Hesen


De heer P. van Enckevort


De heer V. AsselberghsDe heer Steenmetz met de lezing: "Onderscheid"


Presentje voor de AMC zangers


Terug


Start