Lezing: "De toekomst van kasteel Huys Ter Horst"
In "De Leste Geulde" op woensdag 14 september 2011 door de heer Jos Jenniskens

Verslag van de eerste lezing in het seizoen 2011/2012
Woensdag 14 september 2011
Inleider: Dhr. Jos Jenniskens
Onderwerp: Toekomst kasteel Ter Horst.

De voorzitter, de heer Marcel van den Munckhof, kon op deze avond 55 gasten verwelkomen. Na een korte uiteenzetting over het zogenaamde “geheime genootschap”, waar hij zelf ook deel van uitmaakte, en dat verleden jaar in het diepste geheim overleg voerde over de toekomst van de kasteelruïne en mogelijk uit te voeren verbouwings- of herbouwingsplannen, gaf hij het woord aan de heer Jenniskens.
Deze begon met een schets van de werkzaamheden die er sinds de vorige lezing op 27 oktober 2003, hebben plaats gevonden. Om te beginnen is de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst omgezet in de Stichting kasteel Huys ter Horst. Een logische omzetting, zo betoogde hij, omdat het merendeel van de werkzaamheden van de eerstgenoemde stichting bestond uit werkzaamheden voor het kasteel of het omliggende terrein. Van beide stichtingen was en is de heer Jenniskens de voorzitter. Doel van de stichting is: “Het verzekeren van de instandhouding en het toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek van de ruïne van het Huys Ter Horst en alle andere behoudenswaardige onroerende goederen die historische banden hebben met het Kasteel Huys ter Horst”. De stichting, opgericht in 2001, is haar werkzaamheden begonnen in 2003 met de aanleg van een nieuwe brug, het rooien van de beplanting, het opwaarderen van de voorburcht en de (her)bouw van de uitkijktoren en het poortgebouw. Daarna is men begonnen met de consolidering van de hoofdburcht. Diverse projecten werden nader toegelicht.

Project 5: Pleinafscheiding oostzijde met hekwerk en keermuur. Een van meest in het oog springende   projecten.
Project 8: Diverse vloeren aanbrengen c.q. herstellen. Dit bevordert de toegankelijkheid van het kasteel.
Project 9: Binnenplein bestraten en bordes herstellen. Het resultaat is een plein van 18x18 meter geschikt voor allerlei activiteiten.
Project 10: Plattegrond “vijfhoek” in de bestrating aangeven. Deze geeft de contouren van de eerste fase (± 1300) aan.
Project 13: Verlichting in en buiten de ruïne en voorburcht. Dit vindt pas plaats als alles gerealiseerd is.
Project 15: Informatieborden over historie en natuurwaarden plaatsen.
Project 16: Waterbeheer grachten en omgeving regelen. Kijken hoe de Molenbeek hier een rol in kan spelen.
Project 17: Optrekken muurwerk binnenplein zuid en westzijde. Hierbij behoren ook het herstellen van de hardstenen poort en het terug plaatsen van de oude wapensteen.
Project 18: Wind en waterdicht maken van een opslagruimte in de zuidoosthoek van het kasteel. (ruimte 20)
Project 19: Herstel “Noort-Toorn”, Diefput en Gevanghuis.
Project 20: Optrekken muurwerk noordzijde binnenplein.
Project 21: Verplaatsen poortgebouw naar voorburcht.

De heer Jenniskens gaat uitgebreid in op de rol van de club vrijwilligers die iedere dinsdag actief zijn op de ruïne en daar geheel belangeloos veel goed werk leveren. Helaas constateert men ook dat de bouwplaats steeds goed afgesloten dient te worden in verband met vandalisme.
Nu de plannen zover gevorderd zijn dat er verdere plannen gemaakt kunnen worden denkt de stichting de Horster bevolking in te schakelen door middel van een ideeënwedstrijd. Op deze manier denkt men meer betrokkenheid te creëren. De centrale vragen daarbij zijn:

• Als we bijbouwen, wat gaan we er mee doen?
• Is zoiets te exploiteren?
• Moet het “kasteel” van de Horster bevolking blijven?

Daarna was het de beurt aan de aanwezigen. Zij konden door middel van vragen nadere uitleg vragen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Zo wordt gevraagd of het huidige metselwerk geschikt is om een eventuele totale herbouw te dragen. Dit is inderdaad zo. Ook wordt gevraagd naar het waarom van het gebruikte metselverband.
Brengt deze herbouw de mogelijkheid van “Pianoconcerten op de kasteelruïne” dichterbij? Wie weet, zal ook afhangen wat de Horster bevolking allemaal wil.
Er wordt gesteld dat vroeger gewoon herbouwd werd met de materialen die voorhanden waren (hout). Een eenvoudige herbouw tot openbare functionaliteit, b.v. festiviteiten, zou mogelijk zijn eventueel samen met appartementen in verhuur die de kosten weer kunnen drukken. De toegang via het tunneltje onder de snelweg wordt een “smerige muizenval” genoemd. Doe er iets mee.
Tenslotte wordt geïnformeerd of de stichting weet hoe de Horster bevolking denkt over de stalen constructie die nu de ruïne overheerst. Volgens de heer Jenniskens is dit ingeveer fifty-fifty.
Daarna wordt de avond afgesloten met de vertoning van diverse filmpjes over de herbouw en opgravingen rondom het kasteel van de Reindonk en L1. Uit het feit dat nog zoveel mensen na afloop bleven napraten blijkt wel dat het “kasteel” in Horst nog steeds volop in de belangstelling staat.

Verslag: Jan Vissers.


Terug


Start